Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY

Gwarant:

Roboty:

Uprawniony z Gwarancji:

 1. Oświadczenie i zapewnienie Gwaranta
  Gwarant niniejszym oświadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, że wykonane przez niego „Roboty” objęte przedmiotem ww. umowy o roboty budowlane zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z umową, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową do umowy, a także zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji
  Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu udzielonej Gwarancji obejmuje wady fizyczne „Robót” powstałe z przyczyn tkwiących w „Robotach”, które ujawnią się w okresie obowiązywania Gwarancji. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia wad fizycznych „Robót” poprzez naprawę „Robót” lub dostarczenie elementu „Robót” wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji.
 3. Okres obowiązywania Gwarancji
  Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej Gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego „Robót” przez Zamawiającego i kończy się po upływie:
  a)
  b)
  c)
 4. Termin i procedura usuwania wad
  1. Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o wadzie „Robót”.
  2. Zawiadomienie o wadzie może być dokonane pisemnie, faxem lub e-mailem. Zgłoszenie wady powinno zawierać wykaz stwierdzonych przez Uprawnionego z Gwarancji wad związanych z wykonanymi przez Gwaranta „Robotami”. Zawiadomienia należy dokonać w ciągu 2 dni od stwierdzenia wady.
  3. Wszystkie wady Gwarant zobowiązuje się usunąć niezwłocznie, w terminie uzgodnionym przez strony. Przystąpienie Gwaranta do usunięcia wady istotnej oraz zabezpieczenia wadliwego elementu nastąpi niezwłocznie.  
  • wady istotne – to w szczególności wady zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające funkcjonowanie obiektu, w którym wykonano „Roboty” lub uniemożliwiające albo znacznie utrudniające normalne korzystanie z „Robót”.
  • wady nieistotne – wszelkie inne wady „Robót”.
   1. Usuniecie wad „Robót” powinno być stwierdzone w formie protokołu podpisanego przez Uprawnionego z Gwarancji oraz Gwaranta.
   2. Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia wad lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z Gwarancji zaspokoi swoje roszczenia z tytułu poniesionych kosztów z kaucji gwarancyjnej lub zabezpieczenia należytego wykonania ww. umowy podwykonawczej na co Gwarant niniejszym wyraża zgodę.
   3. Wszelkie koszty zniszczeń innych elementów Inwestycji powstałych w związku z usuwaniem wad „Robót” przez Gwaranta poniesie Gwarant.
   4. Jeżeli dla usunięcia wady konieczny jest zakup materiałów, na które okres oczekiwania uniemożliwia usunięcie wady, Strony uzgodnią termin usunięcia wady przekraczający okres 14 dni.
 5. Powyższe uprawnienia gwarancyjne w odniesieniu do armatury i urządzeń zachowują ważność o ile:
  1. instalacje i urządzenia są eksploatowane zgodnie z projektem wykonawczym oraz instrukcjami eksploatacji i obsługi,
  2. zostanie zawarta odrębna umowa na okresowe, płatne przeglądy wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy podwykonawczej pomiędzy Gwarantem a Uprawnionym z Gwarancji na minimalną liczbę przeglądów zgodnie z wytycznymi producentów,
  3. bieżącą obsługę instalacji będą pełnić wyłącznie osoby przeszkolone przez Gwaranta.
  4. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z:
   • użytkowania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,
   • wykonania przez osoby nieuprawnione napraw i przeróbek,
   • zanieczyszczenia gazu, wody lub powietrza,
   • niewłaściwego napięcia elektrycznego.
   • niewłaściwego ciśnienia gazu lub czynnika w instalacji,
   • nieprawidłowego napełnienia instalacji,
   • zużycia materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, uszczelki, bezpieczniki, elektrody, filtry, oleje, czynniki chłodnicze, paski klinowe itd.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.