Warunki świadczenia usług

WARUNKI OGÓLNE UMÓW PODWYKONAWCZYCH

OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE „WOJEWÓDZKI INSTALACJE SP. Z O.O. - SP.K.”

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Roboty zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, sztuką budowlaną i przeznaczeniem Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie z przekazaną Dokumentacją techniczną, a także zgodnie ze zmianami ustalonymi z przedstawicielem Zamawiającego. Uszczegółowienia, rozwinięcia i modyfikacje Dokumentacji technicznej, będące konsekwencją należytego spełnienia założonego programu, określonych funkcji, obowiązujących przepisów i norm techniczno – budowlanych i sztuki budowlanej, nie będą rozumiane za zmianę zakresu rzeczowego.
 2. Podwykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy zweryfikował i sprawdził Dokumentację techniczną i stwierdza, iż jest ona kompletna i wystarczająca do wykonania Robót oraz, iż nie wnosi i w przyszłości nie będzie z tego powodu wnosił żadnych zastrzeżeń.

PODWYKONAWCA

 1. Obowiązki Podwykonawcy w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy:
  1. weryfikacja kompletności i poprawności Dokumentacji technicznej w zakresie przedmiotu Umowy,
  2. uzgodnienie – na własny koszt i odpowiedzialność – wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanych Robót niewyjaśnionych w Dokumentacji technicznej z przedstawicielem Zamawiającego, a gdy zajdzie taka potrzeba również z Projektantem,
  3. wykonanie Robót, w tym prac projektowych zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, normami branżowymi (PN i EN) i przepisami prawa,
  4. praca w formie i godzinach w jakich będzie to niezbędne w celu zapewnienia ciągłości robót prowadzonych przez Zamawiającego ,
  5. dostarczenie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Robót na budowę i rozwiezienie ich na poszczególne stanowiska robocze i zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą,
  6. zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych elementów Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, w tym Robót, mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia Robót i po ich zakończeniu. Jeżeli Podwykonawca spowoduje szkody w elementach Przedsięwzięcia Inwestycyjnego realizowanych lub zakończonych, niezależnie czy były przez niego wykonywane, obowiązany jest niezwłocznie usunąć powstałe uszkodzenia.,
  7. usunięcie zabezpieczeń wykonanych elementów Przedsięwzięcia Inwestycyjnego w terminie ustalonym przez przedstawiciela Zamawiającego, nie później jednak niż w dniu ukończenia Robót,
  8. wykonanie dokumentacji powykonawczej Robót objętych umową. Dokumentacja powykonawcza zostanie przygotowana i dostarczona Zamawiającemu przed przystąpieniem do czynności Odbioru Końcowego Robót w terminie, formie i ilościach określonych przez Zamawiającego.
  9. ustanowienie osoby odpowiedzialnej za przebieg Robót posiadającej uprawnienia (np. uprawnienia budowlane) stosownie do danej branży.
  10. wyposażenie swoich pracowników we właściwe materiały, sprzęt (w tym rusztowania) i narzędzia niezbędne do wykonania Robót, oraz zabezpieczenie tych rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem.
  11. uzyskanie i przedłożenie na żądanie Zamawiającego niezbędnych dokumentów i zezwoleń dopuszczających do użytkowania maszyny, urządzenia, narzędzia, rusztowania i inne sprzęty wykorzystywane przez Podwykonawcę.
  12. zagospodarowanie wytworzonych odpadów zgodnie z przepisami dotyczących gospodarki odpadami, w tym Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. r. oraz Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r.
  13. zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu lub o konieczności wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 1 dnia od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
  14. ponoszenie kosztów ogólnej ochrony placu budowy, energii elektrycznej, wody oraz ewentualnie innych mediów potrzebnych do realizacji Prac przez Podwykonawcę oraz udziału Podwykonawcy w kosztach polis ubezpieczeniowych.
 2. W dniu podpisania Umowy Podwykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami oraz opinię bankową.
 3. Podwykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz Inwestora (zastrzeżonej pod rygorem nieważności), przenieść na osobę trzecią, wierzytelności, przysługujących Podwykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze.
 4. Żaden element Robót nie może zostać wykonany bez uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonanego przez Podwykonawcę projektu (jeśli będzie przez Zamawiającego wymagany) oraz planowanych do wykorzystania materiałów i urządzeń.
 5. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe zrealizowanie Robót, biorąc pod uwagę możliwość odrzucenia przez Zamawiającego rozwiązań i propozycji zaproponowanych przez Podwykonawcę.
 6. Wszelkie roszczenia wynikające z Umowy wobec Zamawiającego lub Inwestora Podwykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu na piśmie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny uzasadniającej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie tak wobec Zamawiającego, jak Inwestora.

DALSI PODWYKONAWCY

 1. Podwykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy osobie trzeciej (Dalszym Podwykonawcom) wyłącznie na zasadach przewidzianych w art. 647¹ K.C. oraz Ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jeśli znajdzie zastosowanie), z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń.
 2. Na każde żądanie Zamawiającego, Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, które będzie zawierać:
 3. listę umów zawartych z Dalszymi Podwykonawcami wraz ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia oraz wartości zapłaconego wynagrodzenia,
 4. pisemne oświadczenie Dalszego Podwykonawcy potwierdzające otrzymanie jego wymagalnych do tego dnia wynagrodzeń lub ich części na podstawie umowy łączącej Dalszego Podwykonawcę i Podwykonawcę.

TERMINY WYKONANIA

 1. Termin realizacji przedmiotu Umowy jest określony w Umowie.
 2. Strony mogą ustalić terminy pośrednie wykonania przedmiotu Umowy – zgodnie z Umową oraz Harmonogramem rzeczowo–finansowym
 3. Dotrzymanie uzgodnionych w Umowie terminów jest podstawowym obowiązkiem Podwykonawcy.
 4. Wszelkie okoliczności zaistniałe w trakcie wykonywania Robót, mogące mieć wpływ wpływ na Harmonogram Robót i zachowanie w/w terminów muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni licząc od dnia ich wystąpienia.
 5. Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego wydłużenia wyszczególnionych w Umowie terminów wykonania Robót oraz do wstrzymania Robót, zaś Podwykonawca to akceptuje i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.
 6. W przypadku wstrzymania Robót, Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Podwykonawcy zabezpieczenie na koszt Podwykonawcy wykonanych Robót na czas wstrzymania, w sposób, który uzna za właściwy.

ODBIORY

 1. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do sprawdzenia lub odbioru Robót Podwykonawca złoży:
  1. propozycję protokołu zawierającego zakres wykonanych w okresie rozliczeniowym Robót,
  2. dokumenty zgodności dopuszczających użyte materiały do stosowania w Polsce w myśl prawa budowlanego,
  3. oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Podwykonawcy, że ich wierzytelności na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego zostały uregulowane przez Zamawiającego,
  4. oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Dalszych Podwykonawców, że ich wierzytelności na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego/miesiąca zostały uregulowane przez Podwykonawcę.
 2. W dniu zgłoszenia Robót do odbioru końcowego Podwykonawca przedstawi kartę gwarancyjną, a dla Robót które tego wymagają, dodatkowo dokumentację techniczno-ruchową lub inną instrukcję obsługi zawierającą zasady eksploatacji i konserwacji wraz z zestawieniem i harmonogramem czynności serwisowych wymaganych dla ważności gwarancji jakości w zakresie dotyczącym wykonywanych Robót.
 3. Podpisanie przez Zamawiającego któregokolwiek z Protokołów Stanu Zaawansowania Robót i zapłata jakichkolwiek kwot wynagrodzenia za wykonanie etapu Robót nie może być traktowana jako akceptacja tego etapu Robót, albowiem Roboty mogą zostać przyjęte jedynie w całości i w formie podpisania Protokołu Końcowego Robót wraz z Rozliczeniem Ostatecznym.
 4. W przypadku nie podpisania Protokołu Końcowego Robót, z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, wypłacone Podwykonawcy kwoty jako nienależne podlegają zwrotowi.
 5. Do czasu wydania przez Inwestora w ramach umowy łączącej Inwestora z Zamawiającym Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji lub innego równoważnego dokumentu poświadczającego zakończenie jej realizacji, podpisany przez Strony Protokół Końcowy Robót będzie uznany za warunkowy.
 6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Robotach lub gdy Roboty wymagać będą uzupełnień, Podwykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania niezbędnych napraw na swój koszt. Jeżeli Podwykonawca nie usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek w terminie do 7 dni od ich zgłoszenia, Zamawiający uprawniony jest, bez utraty innych uprawnień przysługujących mu na podstawie Umowy, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Podwykonawcy i/lub usunąć wady na jego koszt i ryzyko.
 7. Jeżeli wady Robót nie nadają się do usunięcia, Zamawiający, bez utraty innych uprawnień przysługujących mu na podstawie Umowy, ma prawo wg swojego wyboru do:
  1. obniżenia wynagrodzenia Podwykonawcy,
  2. odstąpienia od Umowy,
  3. żądania wykonania robót po raz drugi, na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

WYNAGRODZENIE

 1. Charakter wynagrodzenia za wykonanie Robót (ryczałtowe lub kosztorysowe ), jego wysokość i sposób rozliczania określone zostają w Umowie.
 2. Jeżeli z zawartej Umowy wynika, że rozliczenie następuje w oparciu o wykaz Robót z cenami jednostkowymi, to rozumie się przez to ceny, które w każdych okolicznościach pozostają niezmienne.
 3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej nie zawiera podatku VAT. Podwykonawca wystawi fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku VAT.
 4. Podwykonawca oświadcza, że należność za wykonanie Robót została określona na podstawie Dokumentacji technicznej łącznie ze wszystkimi załącznikami do Umowy, oraz jego własnego doświadczenia i wiedzy, oraz że pozyskane informacje są wystarczające dla prawidłowego oszacowania należności za wykonanie Robót i innych zobowiązań będących przedmiotem Umowy. Ponadto Podwykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej na terenie budowy, zapoznał się z planem zagospodarowania terenu budowy oraz z warunkami realizacji.
 5. Podwykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie Robót i innych zobowiązań będących przedmiotem Umowy.
 6. Zamawiający ma prawo żądać zmiany Umowy co do zakresu Robót o roboty dodatkowe, zamienne lub zaniechane, w tym ma prawo rezygnacji z wykonania Robót. Należność za wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zmieniona proporcjonalnie do zmienionego zakresu Robót na podstawie Harmonogramu rzeczowo – finansowego

PŁATNOŚCI

 1. Podstawą do wystawienia przez Podwykonawcę faktury obejmującej wynagrodzenie należne Podwykonawcy za wykonanie etapu Robót będą łącznie:
  1. podpisany przez Zamawiającego Protokół Stanu Zaawansowania Robót (wg wzoru Załącznika nr …do Umowy), 2)
  2. zaakceptowany przez Inwestora Protokół Zaawansowania Robót Inwestycji zgodnie z umową łączącą Zamawiającego i Inwestora,
 2. Podwykonawca, w oparciu o dokumenty wskazane powyżej, wystawi na koniec miesiąca kalendarzowego i złoży w siedzibie/biurze budowy Zamawiającego fakturę za wykonaną część Robót. Fakturowanie odbywać się będzie nie częściej niż 1 raz w miesiącu.
 3. Płatności będą dokonywane za kompletne i ukończone etapy Prac.
 4. Podstawą do wystawienia przez Podwykonawcę faktury końcowej będą łącznie:
  1. Protokół Końcowy Robót (wg wzoru Załącznika nr … do Umowy),
  2. Rozliczenie Ostateczne (wg wzoru Załącznika nr … do Umowy), podpisane wspólnie przez Zamawiającego i Podwykonawcę,
  3. zaakceptowany przez Inwestora Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy zgodnie z umową łączącą Zamawiającego i Inwestora.
 5. Protokół Stanu Zaawansowania Robót lub odpowiednio Protokół Końcowy Robót oraz, Rozliczenie Ostateczne muszą być, pod rygorem zwrotu faktury, dołączone do faktury w oryginale.
 6. Suma wartości wszystkich faktur częściowych wystawionych przez Podwykonawcę nie może przekroczyć 90% wartości określonej w Umowie. Pozostałe 10 % należnego Podwykonawcy wynagrodzenia zostanie zapłacone na podstawie faktury końcowej wystawionej po podpisaniu Protokołu Końcowego Robót, Rozliczenia Ostatecznego i zaakceptowany przez Inwestora Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy zgodnie z umową łączącą Zamawiającego i Inwestora.
 7. Płatność faktur z tytułu Umowy nastąpi przelewem na konto Podwykonawcy wskazane w fakturze. Termin płatności liczony będzie od dnia przyjęcia i zaakceptowania przez Zamawiającego faktury wystawionej zgodnie z Umową, do której zostaną załączone wymagane dokumenty.
 8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji przelewu w banku przez Zamawiającego.
 9. Podwykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT.

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA

 1. Zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego wobec Podwykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz wykonania obowiązków z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady, do wniesienia którego zobowiązany jest Podwykonawca ustala się w wysokości wskazanej w Warunkach Szczególnych Umowy.
 2. Zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego, o których mowa w ustępie 1 wniesione zostanie przez Podwykonawcę w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy w formie bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, której treść i podmiot wystawiający zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Przykładowy wzór zabezpieczenia stanowi Załącznik nr… do Umowy. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna obowiązywać od daty podpisania Umowy.
 3. Zabezpieczenie w wysokości określonej w ustępie 1 zachowa swą ważność co najmniej 60 dni po dacie bezusterkowego odbioru całości Przedsięwzięcia Inwestycyjnego przez Inwestora a po upływie wskazanego terminu ulegnie redukcji do wysokości wskazanej w Warunkach Szczególnych Umowy i stanowić będzie zabezpieczenie należytego wykonania obowiązków Podwykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady przez okres co najmniej 30 dni po zakończeniu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
 4. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu zaakceptowanej przez niego gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w terminie wskazanym powyżej, Zamawiający dokona potrącenia kwoty należnej mu tytułem kaucji zabezpieczającej z jakiejkolwiek należności na rzecz Podwykonawcy, aż do wysokości kwoty, o której mowa w Warunkach Szczególnych. Podwykonawca wyraża niniejszym z góry zgodę na powyższe działania Zamawiającego.
 5. Jeśli Podwykonawca nie usunie wszelkich zgłoszonych przez Zamawiającego wad przed datą o 30 dni wcześniejszą od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości jest zobowiązany przedłużać ważność zabezpieczenia udzielonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej aż do czasu usunięcia wszelkich wad. Niezależnie od tego Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia na pokrycie kosztu usunięcia wad w sytuacji, gdy zamierza usunąć wady we własnym zakresie.

KARY UMOWNE

 1. Strony postanawiają, iż naprawienie szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań nastąpi przez zapłatę odszkodowania lub kar umownych w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.
 2. Podwykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
  1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę – w wysokości wskazanej w Warunkach Szczególnych Umowy, płatne za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu zakończenia Robót,
  2. za opóźnienie w dotrzymaniu uzgodnionych terminów pośrednich przez Podwykonawcę – w wysokości wskazanej w Warunkach Szczególnych Umowy, płatne za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionych terminów pośrednich,
  3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady przez Podwykonawcę – w wysokości wskazanej w Warunkach Szczególnych Umowy, płatne za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcia wad,
  4. za odstąpienie od Umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Podwykonawcy – w wysokości wskazanej w Warunkach Szczególnych Umowy,
  5. za odstąpienie od Umowy przez Podwykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości wskazanej w Warunkach Szczególnych Umowy.
  6. za opóźnienie w dostarczeniu wymaganych dokumentów określonych niniejszą Umową przez Podwykonawcę – w wysokości wskazanej w Umowie.
  7. w przypadku nieprzedstawienia polis ubezpieczenia, nieprzedłużenia terminu ich obowiązywania lub też niedokonania przeniesienia uprawnień zgodnie z postanowieniami Umowy – w wysokości wskazanej w Warunkach Szczególnych Umowy.
 3. W każdym przypadku gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę, przenoszącą wysokość kary umownej, do pełnej wysokości szkody, w szczególności, Podwykonawca pokryje różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi na zastępcze wykonanie Robót, a ceną przyjętą w niniejszej Umowie. Kary umowne należą się niezależnie od odstąpienia od Umowy i podlegają kumulacji.
 4. Zamawiający uprawniony jest potrącić przysługujące mu w stosunku do Podwykonawcy wierzytelności, w szczególności z tytułów poniesionych kosztów, odszkodowania i kar umownych, z każdą wierzytelnością, również niewymagalnej i/lub nie wynikającą z tytułu niniejszej Umowy, przysługującą Podwykonawcy od Zamawiającego oraz z zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy.
 5. Wszelkie koszty bądź kwoty odszkodowania przysługujące Zamawiającemu względem Podwykonawcy stają się wymagalne w chwili ich poniesienia bądź wystąpienia szkody i nie jest konieczne do ich dochodzenia, wzywanie Podwykonawcy do ich zapłaty.
 6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Podwykonawcy z obowiązku dokończenia Robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

Zamawiający ma prawo wystawiać na rzecz Podwykonawcy faktury VAT bez podpisu.

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części niewykonanej, jeżeli:

 1. umowa z Inwestorem na wykonanie Przedsięwzięcia Inwestycyjnego została rozwiązana lub którakolwiek ze stron tej umowy odstąpiła. W takim przypadku Podwykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za Roboty wykonane do chwili odstąpienia, które zostaną potwierdzono przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego na podstawie Protokołu Stanu Zaawansowania Robót, jako prawidłowe. Postanowień art. 639 KC ani art. 649 (4) §3 KC nie stosuje się.
 2. Podwykonawca wstrzyma wykonanie Robót na czas dłuższy niż 1 dzień bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego, lub jeśli opóźnienie w realizacji Robót przekracza 7 dni w stosunku do któregokolwiek uzgodnionego terminu wykonania części lub całości Robót.
 3. Podwykonawca nie stosuje się do swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności wykonuje Roboty w sposób nienależyty, i nie usuwa naruszeń Umowy w dodatkowo wyznaczonym terminie.
 4. w stosunku do Podwykonawcy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie naprawcze lub likwidacyjne, albo też prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające wobec majątku Podwykonawcy, a także w przypadku przeniesienia przez Podwykonawcę majątku na rzecz osób trzecich, podjęcia uchwały lub innej decyzji o rozwiązaniu lub likwidacji Podwykonawcy.
 5. Inwestor z uzasadnionych przyczyn zażąda od Zamawiającego odsunięcia Podwykonawcy od Robót lub usunięcia z terenu budowy, w szczególności jeżeli Podwykonawca realizuje prace i roboty budowlane w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
 6. Wydany zostanie przez właściwy organ zakaz prowadzenia robót budowlanych lub w przypadku, gdy Inwestor na rzecz którego Zamawiający ma obowiązek zrealizować roboty objęte Przedmiotem Umowy odstąpi, ograniczy lub zmieni Umowę na realizację Inwestycji, lub gdy umowa ta wygaśnie z jakiejkolwiek przyczyny. W takiej sytuacji odstąpienie od Umowy nie będzie uznawane za zawinione przez którąkolwiek ze Stron.
 7. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Podwykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanych robót oraz zobowiązań z tytułu kar umownych.

RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA JAKOŚCI I STWIERDZENIE WYKRYCIA WAD I ICH USUNIĘCIE

Podwykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych Robót i rękojmi za wady. Okres gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia Końcowego Odbioru Robót i kończy po upływie okresu wskazanego w Warunkach Szczególnych Umowy liczonego od Odbioru Końcowego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego i wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady Robót ulega przedłużeniu o okres od dnia ujawnienia się wady do czasu jej skutecznego usunięcia, a w przypadku wymiany części lub całości Robót biegnie od początku. Nie uważa się za skuteczne usunięcie wady w przypadku ponownego jej ujawnienia się w ciągu 6 miesięcy od ostatniej próby usunięcia. Okres rękojmi za wady jest tożsamy z okresem na jaki udzielono gwarancji jakości.

PRAWA AUTORSKIE, PATENTY I PUBLIKACJE

W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia Podwykonawca przekazuje Zamawiającemu wszelkie, nieograniczone w czasie i przestrzeni, autorskie prawa majątkowe do przekazanych Zamawiającemu, w ramach wykonywania przedmiotu Umowy, wszelkich projektów, opracowań i dokumentów rozumianych jako utwór na wszystkich polach eksploatacji wskazanych przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych

BHP

 1. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i koszty za prawidłowe i terminowe dokonanie wszelkich wymaganych zgłoszeń i uzyskanie zezwoleń, a także przeprowadzenie szkoleń związanych z pracą jego personelu przy realizacji Robót w tym szkoleń BHP (szkolenia stanowiskowe). Podwykonawca jest zobowiązany zaznajomić swoich pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, w sposób zapewniający przestrzeganie zasad i przepisów BHP.
 2. Podwykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za pracowników i inne osoby którymi się posługuje w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP, a także zobowiązany jest w tym zakresie zapewnić skuteczny nadzór osoby o właściwych kwalifikacjach i uprawnieniach. Podwykonawca oświadcza, że jego personel przez cały czas realizacji Robót posiadać będzie aktualne badania lekarskie i zaświadczenia o przeszkoleniu BHP oraz inne wymagane przepisami prawa zaświadczenia.
 3. Podwykonawca zobowiązuje się stosować do Wymagań ochrony zdrowia, BHP i ochrony środowiska.
 4. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z ryzykiem związanym z realizacją robót, które wykonywać będą jego pracownicy lub Podwykonawcy, a co za tym idzie, zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za wypadki przy pracy, którym mogą ulec jego pracownicy lub Podwykonawcy, chyba że wypadek został spowodowany z winy umyślnej Zamawiającego.
 5. Podwykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz po dokonaniu wizji lokalnej na terenie budowy, zapoznał się ze stanem terenu budowy i jego sąsiedztwem, sposobami realizacji robót, trudnościami mogącymi wyniknąć w wyniku realizacji umowy, ryzykami i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej Umowy, również w zakresie bezpieczeństwa pracy.
 6. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego nie wywiązywania się Podwykonawcy lub jego pracowników z obowiązków wskazanych w niniejszej Klauzuli, przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do nałożenia na Podwykonawcę kary umownej w wysokości wskazanej poniżej za każde przewinienie, a w ostateczności do wstrzymania Robót na koszt i ryzyko Podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do naliczanie Podwykonawcy kar umownych w szczególności w sytuacji:
  1. braku wyposażenia lub niestosowania przez pracowników i osoby wykonujące pracę na jego rzecz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego – w wysokości 100 zł. (słownie: sto złotych) za każdy ujawniony przypadek,
  2. braku ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu – w wysokości 500 zł. (słownie: pięćset złotych) za każdy ujawniony przypadek,
  3. naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa, w tym określonych w BIOZ, IBWR lub instrukcji BHP – w wysokości 500 zł. (słownie: pięćset złotych) za każdy ujawniony przypadek,
  4. przebywanie na terenie budowy pracowników będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających – w wysokości 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy ujawniony przypadek,
  5. dopuszczenia do wykonania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierującej – w wysokości 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy ujawniony przypadek,
  6. dopuszczenie do wykonywania robót wymagających dodatkowych kwalifikacji przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami – w wysokości 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy ujawniony przypadek.

ZMIANY I UZUPEŁNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

 1. W okresie realizacji robót Inwestor (Generalny Wykonawca, Wykonawca) może wprowadzać zmiany i uzupełnienia do przekazanej przez Zamawiającego Podwykonawcy Dokumentacji technicznej. Dodatkowo Zamawiający może wydawać Podwykonawcy Instrukcje. W wyżej wymienionym przypadku Podwykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany będzie do wykonania robót w oparciu o zamienną lub uzupełnioną dokumentację techniczną.
 2. Podwykonawca zobowiązany będzie każdorazowo po otrzymaniu od Zamawiającego zmian lub uzupełnień Dokumentacji technicznej, sprawdzić przekazaną mu dokumentację pod względem poprawności przyjętych rozwiązań i ich zgodności z przepisami i ogólną wiedzą budowlaną. Podwykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego jeżeli przekazana mu Dokumentacji techniczna nie nadaje się prawidłowego do wykonania robót. Wszystkie konsekwencje wynikające z niedopełnienia ww. obowiązków przez Podwykonawcę ponosić będzie wyłącznie Podwykonawca.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W sprawach dotyczących realizacji postanowień niniejszej Umowy Podwykonawca nie jest upoważniony do bezpośredniego kontaktu z Inwestorem. W szczególności Podwykonawca nie jest uprawniony do zgłaszania Inwestorowi swojej umowy oraz umów dalszych podwykonawców z pominięciem Przedstawiciela Zamawiającego.
 2. Podwykonawca oświadcza, ze treść Kontraktu zawartego przez Zamawiającego z Inwestorem (Generalnym Wykonawcą, Wykonawcą) w części dotyczącej Przedmiotu Umowy jest mu znana. Podwykonawca przejmuje na siebie ogół ryzyk i odpowiedzialności, jakie na podstawie Kontraktu Zamawiający przyjął na siebie względem Inwestora (Generalnego Wykonawcy, Wykonawcy) w odniesieniu do tej części przedmiotu Kontraktu, która jest przedmiotem niniejszej Umowy. Dlatego też, w stosunkach wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiającemu przysługiwały będą względem Podwykonawcy wszelkie uprawnienia, z jakich skorzysta Inwestor (generalny Wykonawca, Wykonawca) względem Zamawiającego. W przypadku gdy Kontrakt przewiduje wyłączenia lub ograniczenia roszczeń Zamawiającego względem Inwestora (Generalnego Wykonawcy, Wykonawcy) - np. w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie czy zwrotu kosztów lub utraconego zysku), roszczenia Podwykonawcy wobec Zamawiającego są wówczas odpowiednio wyłączone lub ograniczone. W każdym przypadku, w jakim Inwestor (Generalny Wykonawca, Wykonawca) przerwie/wstrzyma/zawiesi roboty i/lub odstąpi od Kontraktu, a także opóźni się lub nie przekaże jakiejkolwiek części placu budowy, Zamawiającemu przysługuje takie samo prawo wobec Podwykonawcy, bez ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej z tego tytułu względem Podwykonawcy, który ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane zgodnie z Umową do dnia zaistnienia tych zdarzeń.
 3. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy było lub miało stać się nieważne, nie wpływa to na ważność całej umowy, która w pozostałej części zostaje nienaruszona, chyba że z okoliczności związanych z zawarciem umowy wynika, iż w braku nieważnego postanowienia umowa nie zostałaby w ogóle zawarta.
 4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
 5. Ewentualne spory mogące wynikać w związku z realizacja Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.